Möjliga hinder för sjuksköterskan att samtala om våld i nära relationer med den våldsutsatta kvinnan

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Rebecca Friberg; Sofia Hjälm Tykesson; [2008-06-11]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Våld i hemmet är, och har alltid varit, en fruktansvärd realitet för många kvinnor.Antalet misshandlade kvinnor i dagens samhälle uppgår årligen till flertalet tiotusenmen långt ifrån alla fall anmäls till polisen. Kvinnovåldet sker oftast i hemmet och imycket stor del av fallen är den misstänkte förövaren en manlig bekant till kvinnansom hon har eller har haft en nära relation till. Våldet mot kvinnor kostar samhälletcirka tre miljarder kronor per år. Den här uppsatsen har som syfte att undersöka vadsom från sjuksköterskans sida kan utgöra möjliga hinder för samtal om våld i närarelationer då en våldsutsatt kvinna söker vård. Omvårdnadsteoretikern JoyceTravelbees fokus på mötet mellan sjuksköterska och patient, och denkommunikation som kan användas som ett redskap för att uppnå omvårdnadens mål,ligger till grund för detta arbete. Teorin anser vi kan verka som en del i att belysavikten av kommunikation och förklara de hinder som finns för samtal omvåldsproblematik. En systematisk litteraturstudie genomfördes där 10 artiklarinkluderades. Genom induktiv analys av artiklarna kunde fyra teman för möjligahinder lyftas fram: kunskapsbrist, rädsla, tidsbrist och brist på avskildhet med denvåldsutsatta kvinnan. Enbart genom att synliggöra de hinder som finns för attsamtala om våldsproblematik i hemmet kan arbetet påbörjas för att motarbeta ochminska dessa hinder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)