Djur i omvårdnaden för ökad livskvalitet hos personer med demens : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Demens är den fjärde största folksjukdomen i Sverige. Ofta behandla demens med läkemedel för Behavioural and Psychological Symtoms in Dementia (BPSD) som ger olika biverkningar. Det finns ett stadigt samband mellan umgänge med djur och livskvalitet där termer som återhämtning, trivsel och stressreduktion räknas in. Alternativa metoder som djur i omvårdnaden av personer med demens bör därför övervägas för att förbättra dementas livskvalitet. Syfte: Att beskriva forskning om djur i omvårdnad av personer med demens och hur det kan förbättra deras livskvalitet. Metod: En litteraturöversikt där resultatet var baserat på tio vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna Cinahl, Pubmed, Psychinfo och Web of Science publicerade mellan 2011-2016. Nio av artiklarna var kvantitativa, en var kvalitativ. Resultat: Deltagarnas emotionella och kognitiva status påverkades av umgänge med djur. Glädje var en känsla som uppstod och som sedan resulterade i att deltagarna log. Depression och nedstämdhet påverkades i en positiv riktning i flera studier där djur implementerats i omvårdnaden, motivation till att delta i aktiviteter och genomföra dagliga sysslor likaså. Slutsats: Djur i omvårdnaden hade en positiv inverkan hos personer med demens och att livskvaliteten främjades genom att djur, främst hundar, förbättrade olika faktorer hos personer med demens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)