RIKTAD REKLAM – JA TACK - En kvalitativ intervjustudie om hur Generation Z använder reklam på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Att undersöka och få en ökad förståelse för Generation Z’s användande av reklam på Instagram Teori: Uses and Gratifications Metod: Kvalitativ respondentintervju Material: Samtalsintervjuer med åtta respondenter mellan 18 till 25 år Resultat: Resultatet visar att respondenterna överlag upplever reklamen på Instagram som något positivt. De använder reklamen genom att klicka vidare på annonser, samt spara och skicka vidare dem, främst för att göra så bra och genomtänkta köp som möjligt, bli inspirerade av produkter och se nyheter. När reklamen upplevs som ointressant, inte är väl riktad eller blir för mycket, ignoreras den. Integritetsaspekten påverkar ej deras inställning, upplevelse eller användning av reklam, och de upplever ingen oro över hur företag får information för att kunna personalisera annonserna. Respondenterna upplever att reklamen är bra och funktionell om den är väl personaliserad och riktad till deras intressen och behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)