Lärares syn på läxor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Zerafat Khatereh; [2019]

Nyckelord: Lärande; Lärarsyn; Läxa; Läxans effekt; Studieteknik;

Sammanfattning: Det finns olika åsikter om läxans syfte inom forskning kring läxor. Läxor är ett omdebatterat ämne i media och det berör nästan alla familjer. Det finns tyvärr inte så mycket forskning om läxans funktion och effekt på elevernas lärande. Läxor förekommer inte i läroplanen och därmed finns det inga tips till undervisade lärare. Åsikten är olika hos både föräldrar och lärare, och att eleverna inte är generellt intresserade av att göra läxor. I min undersökning har jag valt att ta reda på vilken syn lärare i grundskolan år 1-6 har på läxor och vilka effekter de anser att den har för elevernas lärande. Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer med fem lärare som undervisar på lågstadiet i olika ämnen och med olika antal års erfarenhet av läraryrket. Resultatet visade att alla de intervjuade lärarna använde sig av läxor i någon form i sin undervisning. Läxorna ges framförallt för att eleverna ska befästa sina kunskaper, få möjlighet till repetition samt få träning i sin studieteknik för att kunna planera sin tid och ta ansvar för studierna. Den slutsats jag har kommit fram till är, att om läxor ska ges bör de vara väl utformade och de ska följas upp. De måste också vara intressanta och kännas meningsfulla för eleverna om de ska främja inlärningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)