Strategic alignments påverkan på nytta vid IT-investeringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Att lyckas med att skapa nytta av sina IT-investeringar är något som många företag har problem med. Många företag anser att de investeringar inom IT som genomförts är misslyckade och har enbart genererat i en ökad kostnad. Forskare anser att en anledning till att de inte lyckas med att generera nytta av IT-investeringar är att deras IT-strategi och affärsstrategi inte stämmer överens med varandra. Strategic alignment handlar om hur strategier är i nivå med varandra och arbetar för att nå samma mål. Det krävs enligt forskarna att företaget arbetar för att få en god strategic alignment, eller strategisk samstämmighet, mellan IT- och affärsstrategier för att de IT-investeringar som görs genererar i nytta för företaget. Forskarna går dock inte djupare in i varför en god samstämmighet gör att IT-investeringar genererar i nytta.Syftet med studien är att se vilken koppling som vi kan finna mellan strategic alignment, mellan IT-strategier och affärsstrategier, och IT-investeringar som genererar i nytta. Vi vill söka efter på vilket sätt som strategic alignment påverkar nytta av IT-investeringar. Utgångspunkten i studien har tagits från teori om strategic alignment samt teori om hur IT-investeringar genomförs för nytta ska genereras. Utifrån detta har en empirisk studie genom kvalitativa intervjuer genomförts med tre chefer med IT-kompetens för att se vilken syn på samstämmighet och nytta av IT-investeringar som fanns i dessa företag. De respondenterna som deltog i den empiriska studien delgav även sin generella syn på hur IT-investeringar lyckas och hur företag skapar samstämmighet mellan IT-strategier och affärsstrategier. Den empiriska studien har sedan jämförts med den teorin inom de ämnen som studien tar upp för att hitta vilka relationer som finns.Resultatet av studien visar att vi finner en koppling mellan strategic alignment och IT-investeringar som genererar i nytta. Vi baserar resultatet på att det är vitalt att ett företag vet vart de vill och ska för att kunna genomföra investeringar som ger nytta. För att kunna få en strategisk samstämmighet så krävs det ett nära samarbete och kommunikation genom hela verksamheten. Kommunikation och samarbete är framförallt viktig mellan ledare från olika företagsdelar. Detta för att strategierna ska kunna utformas på ett sådant sätt så att de får med sig kompetens och kunskap från alla verksamhetsdelar. Samarbetet, kommunikationen och kunskapen möjliggör att en verksamhet vet vilka förutsättningar den har och kan på så vis se vad den möjligen kan utvecklas till att bli. Strategier kan då bildas på ett sätt som främjar alla delar av ett företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)