Budgetstyrning i Gasellföretag : En studie inom ekonomistyrning om hur planeringsverktyget budget används i tillväxtföretag.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Budget har länge varit en stor del av verksamhetsstyrningen i företag och organisationer. Kritik har dock riktats mot budget och dess oförmåga att fungera på ett effektivt sätt för företag som verkar i föränderliga miljöer. Gasellföretag är företag med kraftig tillväxt. Dessa företag växer i sådan takt att förändringar sker frekvent vilket enligt kritiker gör att budget har svårt att klara av sina syften. Den kraftiga tillväxten ställer krav på hög flexibilitet hos Gasellföretagen samtidigt som de måste kunna anpassa sig efter sin miljö. Genom att studera budgetstyrningen i olika Gasellföretag är uppsatsens syfte att förstå hur planeringsverktyget budget operationaliseras i tillväxtföretag som är verksamma i en föränderlig miljö. Detta genom att jämföra mot den teori som finns kring ämnet och hur den kan kopplas och ställs i förhållande till ett företag med hög tillväxt. Uppsatsen är en kvalitativ flerfallsstudie på Gasellföretag. Empirin utgörs av fem semistrukturerade intervjuer med olika Gasellföretag som är verksamma inom olika branscher. Det empiriska materialet har analyserats för att urskilja likheter och skillnader mellan företagen för att kunna besvara uppsatsens frågeformulering. Studien visar att Gasellföretag väljer att budgetera när de upplever att de inte längre har samma kontroll över verksamheten. Den visar också på att en budget i ett tidigare stadie kan hjälpa till att minska risken för oförutsedda kostnader. Budgeten fyller flera funktioner för Gasellföretagen där kontroll, planering och ansvarsfördelning är några av de viktigaste faktorerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)