Bitcoins blomstrande popularitet : En kvantitativ och kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkat det ökade intresset för kryptovalutan bitcoin.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Forskningsfråga: Vilka faktorer har drivit intresset för handeln av bitcoin det senaste  året och vad kan förklara dem? Syfte: Syftet med den här studien är att få en ökad förståelse för varför bitcoin har blivit extra uppmärksammat det senaste året samt att undersöka vilka faktorer det ökade intresset beror på. Studien syftar även till att bekräfta eller förkasta de hypoteser som tar form  i de valda teorierna.  Metod:  En kvalitativ och kvantitativ studie med en abduktiv ansats där empirin samlades in via enkäter och två intervjuer med experter inom ämnet.   Slutsats:  Studiens slutsats visar att intresset för handeln med bitcoin till en viss del styrs av hur kryptovalutan framställs i media och andra sociala sammanhang. Utöver att flockbeteendet spelar roll är egenskaperna bitcoin besitter också avgörande. Flertalet anser att kryptovalutan är värdig att investera för att den är decentraliserad, den ses som ett inflationsskydd och den ger en hög avkastning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)