Värdeskapandeprocessen : En studie i hur kundens värdeskapandeprocess ser ut vid användandet av ett specifikt anpassningsverktyg.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

För att bemöta kunders individuella behov försöker allt fler företag integrera kunderna i produktionsprocessen. Genom att delta i utformandet blir kunderna på så vis medproducenter. Syftet med studien är att undersöka hur kundens värdeskapandeprocess ser ut vid användandet av ett specifikt anpassningsverktyg, ”IKEA Home Planner”. Detta utförs genom att använda Grönroos och Voimas teoretiska ramverk om värdeskapande som analytiskt verktyg. Undersökningen består av en intervjustudie med kunder som använt anpassningsverktyget samt en innehållsanalys av Ikeas hemsida. Resultatet av studien visar att kunden upplever värde vid flera tillfällen i processen. Genom interaktion mellan kunden och företaget sker även ett medskapande av värde. Det medskapande värdet påverkar inte enbart värdeupplevelsen i den specifika situationen utan inverkar även på det ackumulerande värdet för hela värdeskapandeprocessen och på processens värdeskapande sfärers dynamik. Ju tidigare i processen den medskapande värdeupplevelsen uppkommer, desto större inverkan kommer den att ha på kommande värdeupplevelser samt det ackumulerande värdet. Därmed förklaras varför studien slutligen identifierar en värdeskapandeprocess som domineras av den gemensamma sfären.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)