Personliga varumärken i bloggar - Hur framhäver två av Sveriges största bloggare sig själva och vilka ämnen fokuserar de på i sina inlägg?Hur framhäver två av Sveriges största bloggare sigsjälva och vilka ämnen fokuserar de på i sina inlägg?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

Sammanfattning: Titel: Personliga varumärken i bloggar Författare: Tina Dolk Handledare: Margaretha Rönnberg, Högskolan i Gävle Kurs: C-uppsats, Medie- och kommunikationsvetenskap C, Högskolan i Gävle Nyckelord: modebloggar, blogginnehåll, personliga varumärken Problem: Modebloggar har fått stor genomslagskraft de senaste åren i Sverige. De unga tjejerna som driver dessa populära bloggar betraktas som kändisar. Vad skriver dessa tjejer om som är så intressant att hundratusentals läsare följer dem varje vecka? Och hur har dessa tjejer gjort för att bygga upp sina starka personliga varumärken?   Syfte: Syftet med uppsatsen är att att studera två av Sveriges största bloggare, Kenza Zouiten och Isabella Löwengrip, närmare för att se vad deras bloggar innehåller. Även deras personliga varumärken kommer att granskas närmare – hur framhäver de sig själva i sina bloggar? Metod: Jag har valt att kombinera en kvantitativ innehållsanalys med en kvalitativ retorisk textanalys. Detta för att få en djupare insyn i dels vad tjejerna fokuserar på att skriva om genom att undersöka ett antal månaders inlägg med en kvantitativ innehållsanalys. Jag kommer sedan använda mig av en kvalitativ textanalys där jag närmare granskar några utvalda inlägg i Kenzas och Isabellas bloggar för att se hur de framhäver sig själva och på så vis se hur deras personliga varumärken ser ut. Slutsats: Båda tjejerna fokuserar främst på personliga inlägg i form av både text och bilder där texten dominerar. Både Kenza och Isabella har även en inspirerande vinkel i sin blogg där de fokuserar på mode och kläder, men den syns i större utsträckning i Kenzas blogg. I Isabellas blogg däremot ser man även inslag där hon försöker hjälpa sina läsare genom att t.ex. tipsa om hur man får bättre självkänsla. Dessa inlägg bjuder in till diskussion med läsarna och hon försöker påverka dem i frågor som hon själv är insatta i. Den kvalitativa analysen påvisade att i sin blogg framställer Kenza sig som en stark, äventyrlig och glad partytjej, medan Isabella framhäver sig som en ödmjuk, öppen tjej vars intresse ligger i att hjälpa unga tjejer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)