Offentlig upphandling i Ryssland

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Irina Svensson; [2008]

Nyckelord: Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Arbetet beskriver offentlig upphandling i den Ryska Federationen med särskilt belysning av möjligheter för utländska leverantörer att lägga anbud. Arbetet behandlar problem med offentlig upphandling i Ryssland generellt samt problem med skydd för leverantörernas rättigheter. I ljuset av globaliseringen av handelsmarknaden i världen, samt Rysslands ambition att bli medlem i WTO har uppmärksamheten lagts på Rysslands position i det sammanhanget. Historisk bakgrund om offentlig upphandling i Ryssland följs av beskrivning av lagstiftningen och principerna som täcker upphandlingen. Proceduren för offentlig upphandling inkluderar beskrivning av krav som ställs på parterna, samt huvudaspekterna för upphandlingen. Stor vikt i arbetet läggs på en undersökning av möjligheter för utländskt deltagande i offentlig upphandling i Ryssland. Relevant regelverk, rättsfall och ändringar i lagstiftningen omfattas av studien. RLOU (ryska lagen om offentlig upphandling) är relativt ny (trädde i kraft i juli 2005), men den har redan ändrats 150 gånger. Den inkluderar även några bestämmelser som kommer att träda i kraft i 2009, 2010 och 2011. Lagen tillåter för första gången i den moderna tid utländska leverantörer att lägga anbud i upphandlingen på samma villkor som gäller för nationella leverantörer. Lagen följer principerna för icke diskriminering, effektivitet, öppenhet och ansvar. RLOU innehåller inte en tydlig beskrivning av hur upphandlingsprocessen går till, vilket komplicerar förståelse för hur det går till i rysk offentlig upphandling. Lagen innehåller föreskrifter som parterna är skyldiga att följa, men dessa föreskrifter är inte fullständiga och måste kompletteras med tillämpning av bestämmelserna i Civilbalken, Budgetbalken, samt Förordning för Offentlig Upphandling. Många utländska företag tycker att offentlig upphandling i Ryssland är komplicerad p.g.a. lagstiftningen ändras ofta, det är svårt att uppfylla ställda krav av upphandlande myndigheten, samt de kulturella aspekterna kan vara ett hinder. Andra hinder som korruption, byråkrati och kriminalitet kan också förekomma. Det gör upphandlingsprocessen svårare att följa och ger upphov till negativa åsikter hos utländska leverantörer som kallar upphandlingsprocessen komplicerad. Offentlig upphandling kan genomföras via olika upphandlingsformer och börjar vanligtvis med att den upphandlande myndigheten publicerar en annons på den officiella webbsidan. Speciell uppmärksamhet läggs på medverkan av ett särskilt upphandlingsorgan, den så kallade specialiserade organisationen, som kan medverka i upphandlingen på uppdrag från den upphandlande myndigheten. Ryska lagstiftningen tillåter även leverantören att vända sig till den specialiserade organisationen för kvalificerad hjälp. Leverantören kan vända sig till den specialiserade organisationen för rekommendationer och granskning av dokumentation för att öka sina chanser i upphandlingen. Det är ganska förutsägbart att utländska anbudssökande kan känna sig osäkra på den ryska marknaden och är i behov av rådgivning och även hjälp i framtagandet av dokumentation inför deltagandet i en offentlig upphandling. Den offentliga upphandlingen är slutförd när upphandlingskontraktet tilldelas leverantören. Det finns tre anledningar till mitt val av detta uppsatsänne. För det första, Ryssland har blivit ett mer öppet land inom näringslivet och välkomnar utländska leverantörer till den ryska marknaden. Men förekommer det diskriminering av utländska företag? Finns det några preferenser på grund av nationalitet? Utländskt deltagande i offentlig upphandling i Ryssland är rättsligt möjligt. Preferenserna ges i särskilda fall till inhemska leverantörer i syftet att stödja näringsverksamhet bl.a. på fångvårdsanstalterna och vid handikapporganisationer. Däremot måste sådana aspekter som byråkrati och krångliga regler om offentlig upphandling revideras. Svar på ovan ställda frågor ges utifrån tolkning av lagbestämmelserna och genomförda kvalitativa upplysningar av praktiserande svenska experter på den ryska marknaden. För det andra, Ryssland har ambition att komma med i WTO. Rysslands steg mot medlemskap i WTO har orsakat ändringar i lagstiftningen för att kunna möta vissa krav. Rysslands medlemskap i WTO kan även öka handel med andra medlemsländer i framtiden. För det tredje det finns ett starkt intresse i det svenska näringslivet att etablera sig på den ryska marknaden. För senaste året har antalet av svenska företag på den ryska marknaden ökat väsentligt, från 300 till 400 företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)