Faktorer bakom adoption av styrmodeller : Tio svenska stora företag med olika strukturella attribut

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Syftet med examensarbetet är att beskriva och kartlägga hur adoptionen av styrmodeller kan se ut i stora företag och utifrån detta identifiera vilken betydelse olika faktorer karaktäriserade av individuella-, organisationella- och omvärldsaspekter som påverkar adoptionen. Detta för att öka kunskapen om vilka faktorer som kan ligga bakom adoptionen av styrmodeller och hur dessa påverkar. Vidare är syftet att explorativt finna mönster mellan påverkande faktorer och företags strukturella attribut för att se hur möjliga kopplingar till företagens strukturer kan se ut. Studien bidrar därmed iutvecklingen av ett mer holistiskt synsätt. För att uppnå syftet utgår studien från sju faktorer; rationella och effektiva, psykodynamiska, retoriska och mode, politiska, kulturella, tvingande samt härmande och trender som på olika sätt påverkar adoptionen inom företag. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med tio stycken stora företag i Norrbotten med olika attribut inom ledartyp, ägarform och koncernförhållande. Företagens deltagare utgjordes av beslutsfattare med höga positioner inom företaget medinsikt i adoptionsprocessen som ingående kunde förklara händelser som påverkade adoptionen. Resultaten indikerar på att samtliga sju faktorer i olika grad påverkar företagens adoption av styrmodeller. Framförallt var de rationella och effektiva faktorerna klart framträdande som den faktor med högst påverkan inom samtliga företag eftersom att adoptionsbeslutet ofta grundade sig i någon form av problem eller kris. Resterande faktorer påverkade i olika utsträckning, där det fanns antydningar om mönster mellan faktorer och företagens strukturella attribut. Studien formulerade sex hypoteser kopplat till funna mönster mellan faktorer och företagens strukturella attribut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)