Ett bra bemötande med en döende patient : Ur sjuksköterskans perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

Sammanfattning:

Bakgrund: Varje dag möter sjuksköterskor patienter som drabbats av en sjukdom. Under sjukdomsförloppets sista tid är patienten känsligare och mer sårbar. Bemötandet blir då en viktig aspekt i en bra vårdrelation mellan sjuksköterskan och den döende patienten som bygger på tillit, trygghet och respekt. Syfte: Syftet med studien är att belysa ett bra bemötande med en döende patient ur sjuksköteskans perspektiv. Metod: En litteraturstudie utifrån nio kvalitativa artiklar. Innehållsanalysen utgick från Burnard och Morris (1996) analysmodell som följs av fyra steg för att få fram kategorier. Resultat: De olika kategorierna är följden av ett bra bemötande enligt sjuksköterskans levda erfarenheter. En bra behandling förutsätter att kommunikation är ärlig och öppen för att på så sätt kunna bygga upp en relation. Där sjuksköterskans kvalitéer ligger till grund för att skapa trygghet och tillit i relationen. Genom att avsätta tid och uppfylla den döende patientens önskemål kan livssituationen förändras till det bättre. Slutsats: Studien visar att sjuksköterskorna har en betydande roll i ett bra bemötande för att en relation ska kunna utvecklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)