Olycks- och tillbudsrapportering med BIA inom byggindustrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Trots en positiv utveckling de senaste åren inom den svenska byggbranschen med minskat antal allvarliga olyckor, förekommer allvarliga olyckor och till och med dödsfall fortfarande. Forskning visar att rapportering av olyckor och tillbud kan vara en bidragande orsak till att förebygga och minska förekomsten av dessa. Sedan 2011 finns ett gratis rapporteringssystem för kollektivanslutna bygg- och anläggningsföretag som heter BIA, och som används av bland annat Skanska. Studiens syfte är att ta reda på hur rapporteringssystemet används idag samt om och hur det skulle kunna användas på ett bättre och effektivare sätt. Den utforskande forskningsmetoden som används i denna studie är främst fallstudie, där tre byggarbetsplatser besökts och där BAS-U, skyddsombud och yrkesarbetare på respektive plats intervjuats för att undersöka attityder till arbetsmiljö samt kunskapsläget och användningen av BIA. Deltagande observationer på den största av arbetsplatserna har kompletterat intervjuerna tillsammans med litteraturstudie där fokus legat på arbetsmiljölagstiftningen, Skanskas arbetsmiljöarbete, BIA-systemet och rapporteringskultur. Överlag visar resultatet på att användarna av BIA är nöjda med verktyget, med några undantag, men också att kunskapen om hur man ska använda BIA och alla dess funktioner inte är så hög som de som använder programmet själva önskar. Detta ihop med BIA:s upplevda begränsade användarvänlighet visar att det finns en underutnyttjad potential som skulle kunna gynna det dagliga arbetsmiljöarbetet mer. Efter att ha genomfört denna studie bedömer vi att BIA skulle kunna användas effektivare om användarna, framför allt BAS-U, fick någon typ av utbildning i programmet. Som kunskapskälla skulle BIA kunna användas som redskap i vardagligt förebyggande säkerhetsarbete, exempelvis vid riskinventering för arbetsberedningar. Eftersom rapporteringssystemet är gratis för kollektivanslutna företag och bara kräver en vanlig webbläsare är verktyget relativt lättillgängligt, och skulle kunna användas av byggbranschen i betydligt högre grad än det görs idag. Fler användare och fler rapporter hade bidragit till större kunskapsunderlag, och sannolikt även snabbare utveckling av BIA. I denna studie presenteras också konkreta förslag på hur användningen redan idag kan ökas och effektiviseras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)