Lärares förhållningssätt till flerspråkiga elever

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: [2015]

Nyckelord: flerspråkighet; lärarprofessionen; sociala relatio;

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att undersöka lärares förhållningssätt till flerspråkiga elever. Detta har gjortsutifrån frågeställningarna: • Vad innebär flerspråkighet i skolan idag? • Hur möter lärare flerspråkiga elevers erfarenhet och vad har de för förväntningar på dem? • Hur upplever lärare sin kompetens att hantera flerspråkighet?Undersökningen är gjord med kvalitativ ansats utifrån fokusgrupper med lärare som undervisar i grundskolansstadier 1-3 samt 4-6. Skolans rektor har även intervjuats. Därefter har materialet transkriberats och analyseratsmed vägledning av litteratur och tidigare forskning på området.Studiens resultat visar att störst betydelse för flerspråkiga elevers skolframgångar ligger i en positiv ochbekräftande relation med läraren. Studien visar att läraren i sin position innehar makt och möjlighet att definieraeleven. För att relationen ska vara bekräftande för eleven krävs det att läraren har kunskap om både hur elevenutvecklas på bästa sätt, samt att läraren är medveten om de normer som existerar. Relationen påverkas även avsamhällsvärderingar och organisationskultur.Undersökningen visar att det råder en enspråksnorm på skolan där flerspråkighet ses som en brist som kan ledatill att eleverna inte känner sig bekräftade. Lärarna upplever att det är svårt att ta reda på vad de flerspråkigaeleverna har för erfarenheter, vilket leder till att de i stället fokuserar på det de inte kan. Lärarna ansåg sig inte hafått kunskap om flerspråkiga elever och deras lärande under sin utbildning. De som hade kompetens hade fåttden genom kompetensutveckling eller erfarenhet. Det fanns även perspektiv som visade att man såg elevernasflerspråkighet som en tillgång, men bristperspektivet var det som framgick med störst tydlighet i studien.Eftersom läraren är den största påverkansfaktorn på elever är studiens viktigaste bidrag att medvetandegöra ochsynliggöra de normer som råder för att ha möjlighet att förändra och påverka dessa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)