Förtroendeskapande genom kommunikation under Covid-19 - En kvantitativ studie om hur kommunikationen påverkar förtroendet för en organisation under Covid-19 pandemin

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att kartlägga sambandet mellan organisationers kommunikation och förtroendet för organisationer under Covid-19 pandemin. Studien utgår ifrån följande frågeställning: Hur påverkar organisationens kommunikation medlemmarnas förtroende för organisationen under Covid-19 pandemin? Studien är kvantitativ med en hypotetisk deduktiv karaktär, två hypoteser har formulerats utifrån tidigare forskning för att besvara forskningsfrågan. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är den organisation som har valts ut för att besvara forskningsfrågan. Organisationen har påverkats kraftigt av den rådande pandemin och sedan tidig vår 2020 har undervisningen gått från att bedrivas i universitetslokaler till att bedrivas på distans. Det empiriska materialet har samlats in via en enkätundersökning som har skickats ut till studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. De svar som har erhållits från respondenterna har ställts i relation till tidigare forskning och teorier inom det aktuella forskningsområdet. Studiens empiri visar att kommunikationen har en signifikant påverkan på förtroendet för organisationen under Covid-19 pandemin. Empirin visar att det är hur mottagaren upplever kvalitén av kommunikationen, vilket operationaliserar i termer av kommunikationens aktualitet, användbarhet och korrekthet som har störst påverkan på förtroendet för organisationen. Av studien framgår det också att antal år i organisationen har en signifikant positiv modererande effekt samt att hemort har en signifikant negativ modererande effekt på kommunikationens påverkan på förtroendet för organisationen. Den slutsats som kan dras av studiens resultat är att de organisationer som kommunicerar med hög kvalité under pandemin skapar förtroende för organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)