Konkurs på småspararnas bekostnad : Crowdfunding av fastighetsprojekt

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Denna rapport tar sikte på de två konkursprojekt som till viss del finansierats av småsparare viacrowdfundingplattformen Tessin. Syftet är att diskutera om och i så fall hur konkursprojekten skiljersig från lyckade bostadsprojekt som finansierats via Tessin och om det finns anledning att tycka att deinte borde ha finansierats överhuvudtaget. Avgränsningar görs till bostadsprojekt finansierade viaTessin i Sverige sedan tjänsten grundandes 2014. Rapporten baseras på en kvantitativ metodansats där53 stycken lyckade projekt inom bostadsutveckling sammanställts till ett typprojekt som senarejämförs rent numeriskt mot de två konkursprojekten. Jämförelser görs både på projekt- ochverksamhetsnivå med avsikten att identifiera eventuella avvikelser. Avvikelsernas betydelseutvärderas och kopplas till den utvalda teorin, däribland The Pecking order Theory och Market forLemons. Målet är att besvara frågeställningen: Finns det för konkursprojekten betydande avvikelserfrån Tessins typprojekt av sådan karaktär att man bort inse ett misslyckande redan före finansiering? Idet ena konkursprojektet är avvikelserna så pass betydande att man bort inse ett misslyckande redanföre finansiering och således kunnat undvika att nu 20 mkr från småsparare står på spel i ett långdragetkonkursförfarande. I det andra projektet är bristerna inte lika uppenbara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)