Det spelar ingen roll om jag misslyckas idag - nästa dag finns det en möjlighet för mig. En livsvärldsfenomenologisk studie av invandrade studerandes erfarenheter av skolgång i hemlandet och på folkhögskola.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Rut Lindmark; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med föreliggande studie var att få kunskap om och en ökad förståelse för den livsvärld studerande med utländsk bakgrund bär med sig från skolgång i sina hemländer in i studier på folkhögskola – med särskilt fokus på erfarenheter av att lyckas och misslyckas. Teori: Studien har den livsvärldsfenomenologiska teorin som grund. Livsvärlden hos informanterna belystes utifrån livsvärldsfenomenologins aspekter den levda kroppen, det levda rummet och den levda tiden samt horisont. De specialpedagogiska perspektiven – det kategoriska och det relationella – användes också som perspektiv vid tolkningen av livsvärlden, liksom aspekten förtroendefulla relationer.Metod: Den livsvärldsfenomenologiska ansatsen är kvalitativ. Den kvalitativa forskningsintervjun med halvstrukturerade frågor användes som metod för att ta del av fyra kvinnliga invandrade studerandes livsvärldar från skolgång i Thailand, Filippinerna, Iran, Pakistan och Vietnam, samt från studier på folkhögskola. Materialet tolkades och analyserades utifrån den hermeneutiska metoden. Resultat: I studien framkom att alla kvinnor gått i auktoritära skolor i sina hemländer, men med olika erfarenheter och olika förhållningssätt till det de varit med om. En av kvinnorna upplevde att hon lyckades i sina studier, och hade genom hela studietiden ett gott självförtroende. De andra berättade om en utsatthet, där bestraffning samt orättvis och kränkande behandling var vanligt förekommande och där skolgången var förknippad med olust och rädsla. Konkurrens och tävlan var starka inslag. Orsaken till misslyckanden lades på eleverna själva, vilket resulterade i en stark känsla av skam och ett bristande självförtroende. Tre av kvinnorna avbröt sin skolgång, två av dessa på grund av familjens bristande ekonomi. Alla kvinnor i studien hade också erfarenhet av någon enstaka lärare som lade sig vinn om att eleverna skulle förstå, och som hade en stöttande inställning.I mötet med folkhögskola fick kvinnorna nya

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)