Produktutveckling och externa partnerskap : inom born global-företag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Dagens internetreformerade samhälle leder till att allt fler företag väljer att internationalisera i ett tidigt skede och dessa tidigt internationaliserade företag har definierats som born global-företag. För att internationalisera i ett tidigt skede behöver born global-företag utveckla nya eller förbättra produkter i snabbare utvecklingstakt och med ett högre innovationsresultat. Detta för att ha möjlighet att skapa konkurrensfördelar i och med dagens snabbföränderliga företagsklimat. Ett born global-företag som internationaliserar i ett tidigt skede saknar ofta nödvändiga resurser och för att kompensera för detta är nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling ett betydande hjälpmedel. Detta för att kompensera företagets befintliga resursutbud. Vid nyttjande av partnerskap i utvecklingsarbetet finns förutom fördelaktigheter i form av ett utökat resursbud även problematiska faktorer. Denna studie är en flerfallstudie som med semistrukturerade intervjuer ämnar till att undersöka upplevda fördelar och problematik inom gemensamt produktutvecklingsarbete med externa partners och hur internet kan underlätta eller försvåra utvecklingsarbetet med nyttjande av externa partnerskap. Den teoretiska nyttan med studien är att bidra med en djupare förståelse av fördelar och problematik samt hur internet kan underlätta eller försvåra samarbetet med externa partners. Den praktiska nyttan med studien är att för entreprenörer som är intresserade av tidig internationalisering och organisationer som syftar att hjälpa dessa företag att skapa förbättrade förutsättningar att i ett tidigt skede internationalisera. Detta genom att skapa bidra med nya insikter och förståelse beträffande upplevda fördelaktigheter och problematiska aspekter vid nyttjande av partnerskap i utvecklingsarbetet. Vi har i denna studie funnit att samtliga undersökta företag upplever både fördelaktigheter och problematiska konsekvenser vid nyttjande av externa partnerskap i produktutveckling. Vidare har potentiella samband gällande fördelaktigheter, problematik samt viktiga kriterier vid val av partners funnits både inom produktsektorer och oberoende produktsektorer. Nyttjande av partnerskap har varit ytterst nödvändigt för att uppnå ett högre produktutvecklingsresultat. Internet har skapat förutsättningar för ett gemensamt utvecklingsarbete med geografiskt spridda samarbetspartners i och med förbättrad kommunikation och informationsspridning. Internet innebär dock problematik i form av bland annat osäkerhet i det gemensamma produktutvecklingsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)