Några pedagogers resonemang om genus : En kvalitativ undersökning om vad som kan påverka arbetet med geuns i förskola och skola.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Syftet med arbetet var att undersöka hur pedagogen i förskola och grundskolans tidigare år resonerar om genus. I arbetet undersöktes det om vad pedagogen vet om genus och om tidigare utbildning spelar roll i arbetet om genus. Det har även undersökts om pedagogernas olika könsroller påverkar verksamheten i förskolan och grundskolans tidigare år. Studien är gjord genom en kvalitativ undersökningsmetod där tio olika pedagoger har intervjuats och observerats. Intervjuerna är gjorda med semistrukturerad inriktning och allt material har analyserats och bearbetats. Resultatet visar att pedagogerna har ett medvetet tänk om genus och att de tillämpar det till viss del i den pedagogiska verksamheten. Undersökningen visade även att förskolan har satsat mer på utbildning om genus av sina pedagoger än vad grundskolans tidigare år har gjort. Det har även visat sig att pedagogerna i förskolan och grundskolans tidigare år känner av bristen på manliga pedagoger när de talar om sina könsroller. Slutsatsen av studien var att pedagogerna har en relativt god kunskap om genus och att verksamhetens arbete med genus påverkas av den kvinnliga dominansen inom förskolan och grundskolans tidigare år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)