Utbildning för slutanvändare : En fallstudie om utbildningen som gavs till anställda på Akademiska sjukhuset inför införandet av Cosmic R8.1

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Informationssystem

Sammanfattning: I samband med att Akademiska sjukhuset bytte ut sitt journalsystem till Cosmic R8.1 gavs utbildningar i det nya systemet till de anställda. Detta arbetets syfte var att undersöka vilka inlärningsmetoder och moment som användes för att utbilda slutanvändarna om det nya journalsystemet före dess införande, samt föreslå eventuella förbättringsmöjligheter baserat på metodernas befintliga stöd i vetenskapliga artiklar. Fyra intervjuer utfördes på tre olika personer som har utformat utbildningarna, utbildat slutanvändare eller varit involverad i både utformning och utbildning. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ analys och genom ett ramverk för utbildning av slutanvändare som baseras på Adaptive structuration theory. Metoderna som användes var kollaborativ inlärning, inlärning från datorer och inlärning med datorer. Dessa metoder har stöd i ett fåtal vetenskapliga artiklar, inga av dessa källor har visat på att de skulle vara sämre än katederundervisning. Två metoder som har fått stöd av fler vetenskapliga artiklar är observationsinlärning och enaktiv inlärning, metoder som baseras på reflektion av andras och egna beteenden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)