Influencer marketing- marknadsföringens lillasyster eller den nya modellen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Influencer marketing som marknadsföringsmetod befinner sig i en stark tillväxtfas. Samtidigt har influencer marketing tidigare varit, tämligen oreglerat. Den 1 januari 2019 lagstadgades det i Sverige att alla produkter en privatperson mottas ska beskattas på. Därmed finns det nu anledning att uppmärksamma mellanhanden i influencer marketing, dess funktioner och möjliga nya position i och med lagen. Denna studie behandlar därför just detta. Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse om hur mellanhanden kan fungera för varumärken, även vad det möjligtvis har eller kommer att utvecklas till med den nya lagen om skatt för varumärken. För att undersöka detta tillämpades metoden semistrukturerad kvalitativ intervju med sju stycken respondenter verksamma med mellanhänder på olika vis i deras dagliga arbete. Respondenterna tillhörde således en av de tre aktörerna varumärke, mellanhand eller influencer. Resultatet visar att respondenterna vittnar om tre stycken funktioner som mest väsentliga för varumärken: tillgången till mellanhandens databas av influencers, funktionen av mellanhanden som administrativt stöd och funktionen av matchningen mellan varumärke och influencer. Vidare visar studien att lagen som infördes den 1 januari 2019 har resulterat i ett fortsatt växande beroende hos varumärkena gentemot deras mellanhänder. Även vikten av mellanhanden som ett ännu större administrativt stöd för varumärkena, i större utsträckning nu än innan stadgandet av lagen. Angående framtiden och mellanhanden kan slutsatsen dras att framställningen av mätbara resultat är fortsatt till mellanhandens fördel, att framtidens in- house alternativ kan skapa konkurrens och slutligen att mellanhanden bör sträva efter flexibilitet för att vara fortsatt konkurrenskraftiga inom influencer marketing.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)