Subjekt-Objekt intervjun: : Ett instrument att fånga hur en människa gör mening av sina upplevelser?

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Författare: Elin Johansson; Isabelle Wright; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Subjekt-objekt intervjun (SOI) syftar till att bedöma en individs nivå av mental komplexitet. Studier gällande SOIs psykometriska egenskaper är fåtaliga och i huvudsak gjorda i USA. Föreliggande studie syftade till att undersöka indikationer på inter- och intrabedömarreliabilitet samt begreppsvaliditet i en svensk kontext. SOI utfördes på 11 universitetsstudenter mellan 20-33 år. Utöver enskilda bedömningar gjordes två gemensamma för att analysera intrabedömarreliabilitet. Begreppsvaliditet undersöktes via externa kriterier i två självskattningsformulär samt en öppen fråga. Svaren analyserades utifrån tematisk analys. Resultatet visade på en god, på gränsen till excellent interbedömarreliabilitet samt en god intrabedömarreliabilitet. Visst stöd för begreppsvaliditeter hölls då temana som framtogs från analysen av den öppna frågan på ett meningsfullt sätt kunde relateras till bedömd mental komplexitet. Vidare erhölls stöd för diskriminant validitet. Slutsatsen är att SOI kan resultera i likvärdiga bedömningar men att fler och större studier krävs för att få mer stöd för begreppsvaliditet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)