Patienters upplevelser av att vara vakna under kirurgisk kraniotomi vid resektion av hjärntumör

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Sofia Gustafsson; [2022-02-01]

Nyckelord: Awake craniotomy; Awake-awake; Patient experience; Experience;

Sammanfattning: Bakgrund: När en hjärntumör är belägen i storhjärnan (supratentoriellt) och behandlas kirurgiskt finns det två alternativ, vaken kraniotomi (awake craniotomy, AC) och generell anestesi GA. AC innebär att patienten är vaken under resektionen av hjärntumören. Metoden möjliggör maximal resektion och samtidigt kontroll över framför allt språk och kognitiva funktioner, som inte kan övervakas när patienten är sövd. Att den anestesiologiska tekniken har blivit bättre samt utökad användning av neuronavigation har medfört att proceduren blivit alltmer patientsäker. Det har även visat sig att patienter tolererar den perioperativa perioden väl men det är dock inte tillräckligt känt hur patienten upplever den intraoperativa fasen. Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att systematiskt söka, granska och sammanställa tidigare publicerad forskning för att identifiera patienters intraoperativa upplevelser av att vara vakna under kirurgisk kraniotomi vid resektion av hjärntumör. Metod: Systematisk litteraturstudie användes som metod för att söka svar och identifiera patienters upplevelser. Studien baseras på fyra kvantitativa artiklar och tre kvalitativa artiklar publicerade från år 2014 och framåt. Granskning av de inkluderade artiklarna utfördes enligt Caldwells granskningsmall. Resultat: De inkluderade studierna resulterade i fyra områden som beskriver patienternas intraoperativa erfarenheter: rädsla, smärta, obehag och minnen vilka sammankopplas till de specifika moment som utförs intraoperativt. Rädsla handlade även om oron för att förlora sig själv som människa. Slutsats: Rädsla och smärta kopplades främst till de moment som utförs initialt i den intraoperativa fasen. Rädslan för bestående skador kopplades samman med att förlora sig själv som människa. Upplevelser av obehag kopplades främst till begränsad rörlighet under den tiden då patienten är vaken. Positiva minnen iakttogs främst vid de moment då patienten själv kunde vara delaktig i den intraoperativa fasen medan negativa minnen återigen främst kopplades till de moment som utfördes initialt i den intraoperativa fasen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)