Knutby och Kristi brud : en diskursanalys av den kvinnliga brottslingen Kristi brud i tv-serien Knutby

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Författare: Felicia Samuelsson; Vanna Andersson; [2022]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning: Felicia Samuelsson, Vanna Andersson: ”Knutby och Kristi brud, en diskursanalys av den kvinnliga brottslingen Kristi brud i tv-serien Knutby”. Lunds Universitet: Inst. för kommunikation och medier, b-uppsats, vårtermin, 2022. Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka hur verkliga kvinnliga brottslingar fiktionaliseras i multimodala verk. För att undersöka detta gör vi avstamp i tv-serien Knutby och en av dess karaktärer, Eva, som är baserad på den dömde brottslingen Åsa Waldau. Som våldsam kvinna bryter hon mot samhällets normer kring vad kvinnor kan och får göra. Studien analyserar hur hon porträtteras och diskuterar kring vilka underliggande strukturer som ligger bakom hennes porträttering. Analysen har vidare genomförts med en multimodal kritisk diskursanalys av alla scener där karaktären Eva är med. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i ett genusperspektiv och teorier kring kapitalism och masskultur. Karaktärens representation undersöks och diskuteras utifrån begreppen varufetischism, standardisering, representation, “mad or bad”, hor-narrativ och den manliga blicken. Resultatet av studien visar att Evas våld presenteras sammankopplat till hennes sexuella begär. Karaktären drivs till våld av ett maktbegär och viljan av att vara i en sexuell relation med Jesus. Trots att det finns andra karaktärer som begår mer brutala våldsgärningar än Eva är det hon som framställs som den mest hänsynslösa karaktären. Karaktären motstrider en del diskurser om femininitet i samhället eftersom hon framställs som våldsam, med en hög sexdrift och i maktposition, vilka vanligtvis är diskurser traditionellt sett sedda som maskulina. Sammanfattningsvis är Kristi brud en karaktär som sexualiseras mer än andra karaktärer i serien. Vi hävdar att hennes sexualisering kan kopplas till hennes våldsamhet, och att dessa två aspekter av karaktären utmålar henne som en avvikande kvinna. Ytterligare är fiktionalisering av true crime samt sexuella inslag ett framgångsrikt sätt att generera vinst för produktionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)