Att sitta vid sidan om : Närståendes upplevelse av stöd från vårdpersonal vid vård i livets slutskede

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Närstående hanterar situationen av vård i livets slutskede olika. Att vårda den sjuke i hemmet kan vara påfrestande för den närstående då de tar på sig ett stort ansvar och kämpar ofta med en balans av ett pendlande mellan stabilitet och förändring. Syfte: Att beskriva närståendes upplevelse av stöd från vårdpersonal vid vård i livets slutskede i hemmet eller på hospice. Metod: Litteraturbaserad på artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Ur analysen identifierades två teman; Ensam men ändå inte och Få tillräcklig med hjälp med sex underteman. Diskussion: Närstående som vårdar en anhörig kan uppleva psykisk och fysisk påfrestning i vårdandet, speciellt under de sista ögonblicken i patientens liv. Närstående har ofta en tendens att ta på sig ett stort ansvar samt att de undviker att be om hjälp från vårdpersonal, vilket kan leda till ett onödigt lidande för den närstående. Sjuksköterskan har ett ansvar att ge stöd till närstående och att det anpassas efter varje individ. Konklusion: Resultatet visade att närståendes upplevelser av stöd i vård vid livets slutskede riktar sig mot kommunikation, information och delaktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)