En studie i musikaliskt uttryck på orgel från idé till konsert

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Lo Bringeland; [2022-02-22]

Nyckelord: orgelimprovisation; flow; gestaltning; bibelord;

Sammanfattning: Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka hur jag som musiker skulle kunna utforska och använda mig av nya improvisatoriska grepp. Detta i en kyrklig kontext; improviserande på orgel till lästa bibeltexter. I denna uppsats har jag undersökt vilka förberedelser som krävs, musikaliskt och mentalt, för att genomföra en improvisation med bibeltext som ingång. Mina frågeställningar för arbetet har varit: Hur kan jag förbereda mig för improvisation, vilka musikaliska verktyg kan jag behöva? Hur kan jag förbereda mig mentalt? Vad kännetecknar genomförd improvisation som skedde i dialog med lästa bibeltexter? De metoder jag valt är att arbeta med är olika improvisatoriska verktyg. Arbetet går också igenom de verktyg som främjat den mentala förberedelsen; tankar om den yttre och inre resa jag gjort genom att gå igenom denna process. Resultatet av detta arbete blev nya upptäckter i form av en musikalisk palett, en genomförd improvisationskonsert i Masthuggskyrkan samt verktyg för att förbereda mig mentalt vid improvisation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)