"Våga säga ifrån!" : En studie om mobbning i skolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

Författare: Dzeneta Gradisic; [2015]

Nyckelord: Mobbning; elever; skola; förebyggande arbete;

Sammanfattning:

Syftet med den här studien är att undersöka elevers uppfattningar av vad mobbning innebär. Jag är även intresserad att ta reda på om mobbning förekommer på skolorna och hur den tar sig i uttryck. Förebyggande åtgärder som skolorna genomför till att förebygga mobbningens uppkomst är också en intressant aspekt som jag har undersökt. Den här studien är en empirisk studie som är grundad på individuella intervjuer och fokusgrupper.

 

En utlösande faktor till att mobbning uppstår är att elever anmärker på olikheter hos varandra. Att vara olik de andra är att avvika från normen. Om man avviker passar man inte in, vilket kan leda till att man blir mobbad. Mobbningen börjar oftast som lekar och skämt, vilket urartar till olika former av mobbning.  Mobbning förebyggs bäst om hela skolan som enhet är enig om hur den skall arbeta mot mobbning. Lärare, övrig personal och elever skall vara lika delaktiga i arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)