Skapandet av den ideala migranten - En WPR-analys av Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraternas migrationspolitik

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Migrationspolitik berör territoriella gränsdragningar mellan medborgare och icke-medborgare, men även politiska gränsdragningar inom nationen. Det ställer frågan om vem som tillåts att fullt ut tillhöra det svenska samhället. Med ett fokus på inkludering och exkludering ur en svensk samhällsgemenskap visar studien hur skapandet av den ideala migranten kan synliggöra hur ideala medborgare konstrueras. Syftet med studien är att undersöka vem som konstrueras som ett problem i svensk migrationspolitik, och därefter inkluderas eller exkluderas, ur en svensk samhällsgemenskap. Frågeställningen för studien är: Hur vill Socialdemokraterna, Moderaterna & Sverigedemokraterna bygga en samhällsgemenskap? En analys av Socialdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas, de tre största riksdagspartierna, migrationspolitik utförs. Metoden för studien är en WPR-ansats utformad av Carol Bacchi med fokus på problemrepresentationer. Med en kombination av Bridget Andersons begrepp community of value, Sara Ahmeds begrepp strange encounters samt ett intersektionellt perspektiv ger studien en förståelse för vem som inkluderas och exkluderas från en svensk samhällsgemenskap. Studien visar att den ideala medborgaren är effektiv, demokratisk och en god samhällsmedborgare. En föreställd svenskhet framkommer i studien, som exkluderar många grupper av människor, migranter som medborgare. I partiernas politik avhumaniseras dock specifikt migranter, som framställs som det primära problemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)