Ett fett ansvar - Sjuksköterskans metoder för att ge stöd vid en viktreducerande livsstilsförändring

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Cie Rosenqvist; Stina De Frumerie; [2013-04-22]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: År 2009 klassades 10 – 12 % av Sveriges vuxna befolkning som överviktiga eller feta, en siffra som stadigt ökar. Fetma och övervikt kan leda till följdsjukdomar så som diabetes typ 2,hjärt- kärlsjukdomar, infertilitet, cancer m.fl. Fetma bör klassas som en kronisk sjukdom och således behandlas därefter, det vill säga genom gedigen patientutbildning för förbättradegenvård. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka metoder sjuksköterskan kananvända för att bidra och ge stöd till en vuxen, överviktig eller fet patient, vid en sundviktreducering och en hållbar livsstilsförändring. Uppsatsen är en litteraturstudie där 11kvantitativa artiklar har använts. Ur artiklarnas resultat har fyra kategorier framträtt; kost,motion, stöd och undervisning samt hjälpmedel. Patientens kostregim bör bestå av enrestriktiv mängd kilokalorier (kcal)per dag samtidigt som den dagliga fysiska aktiviteten börökas för att uppnå en signifikant viktreducering. Patienterna behöver undervisning i hur dettaskall genomföras, samt professionellt stöd för att hålla motivationen uppe. Det finns ett flertalhjälpmedel att tillgå vid en livsstilsförändring med viktreduktion i fokus, så som stegräknare,SenseWear och program för kost- och motionsregistrering. Med dessa verktyg kansjuksköterskan arbeta aktivt med att hjälpa och stödja patienter till en mer hälsosam vikt ochlivsstil. Författarna till denna uppsats diskuterar hur dessa metoder kan implementeras isjuksköterskans kliniska arbete samt vikten av den motiverade patienten. Författarna anser attfetma och övervikt i relation till sjuksköterskans ansvarsområde, är något som kräverytterligare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)