Bemötande och förhållningssätt till problembeteende : En kvalitativ studie om hur pedagoger bemöter elever med problembeteende, samt om de har ett gemensamt förhållningssätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka om pedagoger hade ett gemensamt förhållningssätt, samt hur de bemötte elever med problemskapande beteende. Frågeställningarna var: Finns ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget/skolan? Samt Hur gör personal när de bemöter elever med problembeteende? Informanterna bestod av sju lärare vid särskolor med pedagogiskt ansvar. Intervjuerna var semistrukturerade och analyserades genom en tematisk innehållsanalys. Ur råmaterialet identifierades sex teman: elevsyn, metod, krav, ansvar, utvärdering och autonomi. Teman bestod av två till tre kategorier och två till fyra underkategorier. Slutsatsen är att studiens resultat visade att det fanns skillnader i hur pedagoger bemötte eleverna, samt att arbetslagen inte hade ett gemensamt förhållningssätt till eleverna. Studien visade att i bemötandet bör arbetslagen ha samma elevsyn, ta ansvar för problembeteende, ge elever rätt krav, ge eleverna förutsättningar för autonomi. Det gemensamma förhållningssättet visade att fortlöpande utvärderingar var viktiga, samt att arbetslagen för att kunna förändra ett beteende fick möjlighet till reflektion och diskution utifrån förhållningssättet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)