Nationell digital plattform för paketdistribution

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: E-handelns höga omsättning fortskrider och ökningen spås fördubblas inom en 5-årsperiod. Sveriges Paketombud har utformat ett projekt där en gemensam digital plattform ska skapas för paketdistribution. Syftet med projektet är att underlätta den problematik som glesbygd ställs inför i detta sammanhang. Denna uppsats grundas på ett projekt som Sveriges Paketombud initierat, med syftet att studera samverkansformer vid etablering av gemensam digital plattform för paketdistribution. Uppsatsen fokuserar på forskningsfrågor som rör konkurrens i den protektionistiska transportbranschen samt vilka krav och villkor som kan finnas från medverkande aktörer. En deduktiv ansats valdes och en blandad metod där både kvantitativ- och kvalitativ-datainsamling gjorts. Data har samlats in med hjälp av en enkät samt intervjuer, detta har legat till grund för resultatet som sedan analyserats med det teoretiska ramverket som grund. För att hålla en hög validitet granskades intervjufrågorna av handledare innan de presenterades för respondenterna. Resultatet redovisas under två kategorier, konkurrens samt krav och villkor. Överlag är de flesta aktörer positiva till att ingå i en nationell digital plattform och därmed samverka med andra aktörer. Trots detta intresse belyses ett flertal hinder för att ingå i denna samverkan. Flertalet aktörer ser problem med konkurrensen, både på grund av lagstiftning och för egna intressen. Aktörer är rädda att tappa marknadsandelar och delar gärna inte data. En aktör menar på att ägandeformen är avgörande för hur konkurrensen ska komma att möjliggöra samverkan. Olika typer av ägandeformer beskrivs och diskuteras i uppsatsen. Den ägandeform som anses mest aktuell enligt aktörerna är en tredjeparts-samverkan. Övervägande delen av de deltagande aktörerna påpekar att de inte helt förstår projektet och dess syfte. Det nämns även otaliga gånger att det är för tidigt i projektet för uttalanden om specifika krav och villkor. En fungerande samverkan förutsätter gemensam mål- och problembild och att deltagande aktörer ser egen vinning i att delta. Det intervjuade ombudet på glesbygden påpekar stora problem med distributionen, denna problembild delas inte helt av transportföretagen. En SWOT-analys har gjorts på resultatet för att simplifiera överblick. Projektet analyseras med hjälp av fyra kategorier, möjligheter, styrkor, svagheter och hot. Projektets styrkor och möjligheter representeras främst av möjlighet till utveckling av en förbättrad paketdistribution på glesbygden, delad kunskap och samhällsutveckling. Projektets svagheter och hot representeras främst av konkurrens, attityder samt lagar och förordningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)