Lean och Agile : En jämförelse inom IT och produktion

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion

Författare: Daniel Lyngman; Martin Talls; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Lean och Agile är två arbetsmetodsfilsofier utvecklade från produktion respektive IT. Denna rapport ämnar besvara hur dessa är relaterade och om filosofierna med fördel kananvändas inom motstående område. En teoretisk litteraturstudie har genomförts med sökningar i databaser efter relateradforskning. Detta gav en god inblick om de både områdena var för sig och även omanvändandet av Lean inom IT. Däremot saknades information om Agile inom produktion. En empirisk studie bestående av tre intervjuer med konsulter som hjälper företag införa Lean och Agile hos företag gav en djupare förståelse. Speciellt diskuterades även hur Agile skulle kunna användas inom produktion. Det visade sig att ett Leant företag automatiskt blir ett Agilt företag och att Lean förklarar varför Agile fungerar. Agile ryms inom Lean. Att Lean används framgångsrikt inom IT framgick i litteraturstudien och förklaras av att Lean som filosofi inte är inskränkt till produktion utan lätt kan anpassas inom andraområden. Inom produktion fungerar inte det Agila kortsiktiga synsättet på grund av skillnaderna i produkterna. Företag som använder Lean kommer fortsätta med detta så länge de ser förbättringar, alltså kommer inte Agile provas inom produktion. Däremot skulle vissa detaljer inom Agile kunna användas inom produktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)