Autism, yrkesutbildning och vägen mot anställningsbarhet : En studie av yrkeslärares upplevelser av elever med autismspektrumtillstånd på gymnasieskolans yrkesprogram

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Abstract Syftet med detta examensarbete är att belysa den variation i uppfattningar och upplevelser av undervisningen som finns bland yrkeslärare, vilka undervisar elever med någon form av autismspektrumtillstånd vid gymnasiets nationella yrkesprogram. Hur upplever de sitt arbete, vilka kunskaper om autism har de, och hur ser de på anställningsbarhet som ett begrepp. Denna studie har utgått från en fenomenografisk forskningsansats, där data samlats in genom kvalitativa och semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har sedan transkriberats och analyserats tematiskt. Tre huvudteman arbetades fram i analysen; Eleven, Det Dagliga Arbetet, och Elevens Yrkesframtid. Dessa teman presenteras med stöd av citat från de intervjuade yrkeslärarna. Resultatet visar att undervisningen innebär stora utmaningar för lärarna som deltagit i detta arbete, och detta ses både som positivt och negativt. En positiv aspekt av utmaningen är att den kan bidra till att utveckla lärarens undervisning som helhet. Resultatet visar också att lärarna upplever sig ha skiftande kunskaper om diagnosen autism. De önskar däremot få detaljerad information om specifika elever via överlämningar inför mottagande på programmen, för att kunna möta eleverna så bra som möjligt. Begreppet anställningsbarhet förklaras på ett flertal olika sätt av lärarna i undersökningen. Allt ifrån att examen är ett krav för anställningsbarhet till att eleven är anställningsbar om han eller hon bara vill jobba.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)