Fermentater som ersättare för konserveringsmedel deklarerade med E-nummer : Konsumenters acceptans och preferens för livsmedel med fermentater.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

Författare: Matilda Tynelius; Cecilia Ålhed; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Konsumenters skepsis för konserveringsmedel som är märkta med E-nummer på produkter har lett till en utveckling av nya konserveringsmetoder. En av de nya metoderna är konservering med fermentater, vilka är naturliga slutprodukter från fermentering av livsmedelsråvaror. Fermentater har en hämmande effekt på bakterier och svampar vilket gör det till en potentiell ersättare för konventionella konserveringsmedel med E-nummerbeteckningar.

Syftet med detta examensarbete var att utvärdera och jämföra konsumenters smakacceptans och preferens för två kommersiella kalla såser innehållande konserveringsmedel med E-nummerbeteckning, mot samma såser där konserveringsmedlen istället ersatts till att använda fermentater. Syftet var att undersöka om och i så fall hur såserna skiljer sig i smak, beroende på vilken konserveringsmetod som används, dvs. konserveringsmedel med E-nummerbeteckning eller med fermentater.

Undersökningens konsumenttest genomfördes på vuxna konsumenter (n=155), i en galleria i Uppsala samt på Uppsala Universitet. Såserna serverades med en balanserad serveringsordning, märkta med tresiffriga koder. Innan konsumenttestet fick deltagarna instruktioner och information om allergener. Enkäten innefattade ett acceptanstest på en 7- gradig hedonisk skala från "Tycker mycket illa om" till "Tycker mycket bra om", ett parvist preferenstest samt övriga frågor om konsumtionsfrekvens och åsikter om konserveringsmedel med E-nummerbeteckning, samt villighet att betala mer för produkter innehållande färre E-nummerbeteckningar.

Resultatet visade inga signifikanta skillnader i graden av konsumenternas acceptans eller preferens mellan såserna med E-nummerbeteckning och med fermentater. Majoriteten av konsumenterna angav att de upplevde smakskillnader mellan såserna, resultatet var signifikant (p<0.05). Detta påverkade dock inte graden av acceptans eller preferens för såserna. Resultatet visade på en varierande konsumtionsfrekvens av färdiga såser. Störst antal konsumenter ansåg det också vara "Ganska viktigt" att konsumera livsmedel och såser innehållande konserveringsmedel med färre E-nummerbeteckningar, och en stor del kunde tänka sig att betala mer för dessa produkter. Resultatet tyder på att det kan finnas en plats på marknaden för färdiga såser innehållande konserveringsmedel med färre E-nummerbeteckningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)