Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden : Hur diskrimineras afrosvenskar i arbetslivet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Föreliggande studie undersöker och belyser etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, med särskilt fokus på gruppen afrosvenskar. Att utsättas för diskriminering är förbjudet enligt svensk lag. Emellertid är etnisk diskriminering en omfattande och rådande problematik i samhället. Studiens syfte var dels att undersöka förfogandet över förebyggande aktiva åtgärder mot strukturell etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, dels huruvida dessa åtgärder appliceras i praktiken. Frågorna besvaras delvis genom litteraturgenomgång av tidigare forskning inom ämnesområdet samt ett fokus på förebyggande inslag beträffande rekrytering av personal. Det empiriska material som valdes ut för att besvara den tredje frågeställningen var dokument i form av tre kommuners rekryteringsriktlinjer. Detta material analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. De teoretiska perspektiv som användes för att tolka uppsatsresultatet var intersektionellt perspektiv, anti-förtryckande praktik samt socialt kapital. Dessa perspektiv bidrar till att belysa bakomliggande mekanismer och konsekvenser av afrosvenskarnas etniska diskriminering på arbetsmarknaden. Studien och dess kunskapsläge synliggör huvudsakligen att det förekommer rasifierad etnisk diskriminering mot gruppen afrosvenskar som härleds från kolonialismen och som kvarligger från rasbiologin. Resultatet från uppsatsens empiriska studie av de tre kommunernas rekryteringsriktlinjer visar att det finns en ambition att i olika omfattning arbeta antidiskriminerande utifrån dessa rekryteringsriktlinjer. Dock framställs dessa mer som en vägledande ambition snarare än en rättstillämpning av aktiva åtgärder i praktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)