Upplevelsen av den första tidens amning samt kontakt med BVC-sköterskan bland mammor till barn födda small for gestational age

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Författare: Anneli Strengbom; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att beskriva hur mammor till barn som är födda SGA upplever den första tidens amning efter hemkomst från sjukhus samt kontakt, stöd och önskat stöd från BVC-sköterskan när det gäller amning. Studiens design var av beskrivande karaktär med en kvalitativ ansats och ändamålsmässigt urval användes. Undersökningsgruppen bestod av åtta mammor till barn födda small for gestational age på ett och samma sjukhus i Mellansverige. Dataanalys skedde med innehållsanalys där slutligen temat ”En svår och känslosam tid” bildades utifrån kategorierna ”Känslosamt med amning”, ”Känsla av otillräcklighet när amningen inte fungerar från start”, ”Betydelsefullt att ha en bra BVC-sköterska” samt ”Frustrerande att inte få rätt eller tillräckligt med stöd”. Resultatet visade att att mammorna tyckte det var jobbigt att amma den första tiden även om de uppskattade närheten med barnet. Mammorna upplevde stress över barnets vikt. Flera mammor var tvungna att ge både ersättning och amma vilket upplevdes som svårt och de saknade stöd från BVC-sköterskan. Sorg och skuld upplevdes av de mammor som av olika anledningar inte kunde amma fullt. Ingen mamma kände att de fick önskat stöd gällande amning och de saknade kunskap och konkreta råd från BVC-sköterskan vilket upplevdes frustrerande. Slutsats: Mammorna i föreliggande studie har upplevt den första tidens amning som känslosam och svår och med en känsla av otillräcklighet när amningen inte fungerat från start. Avsaknad av kommunikation, stöd och hjälp från BVC-sköterskorna var utmärkande. NYCKELORD: amning, BVC-sköterska, mammors upplevelse, SGA, stöd och hjälp

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)