Sjuksköterskors kommunikation med patienter i palliativ vård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård är en omfattande process där kommunikation beskrivs som en hörnpelare i vården. Kommunikation kan uttryckas både verbalt och ickeverbalt. Patienter som är i behov av palliativ vård kan uppleva svår ångest och existentiell stress i livets slutskede som kan underlättas med hjälp av samtal. Sjuksköterskans roll innefattar att respektera patienten och ge möjlighet till samtal. Det kräver av sjuksköterskan att hen har ett personcentrerat förhållningssätt i vården av patienten. Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter i palliativ vård. Metoden som användes var en litteraturöversikt, där analysen gjordes enligt Fribergs (2017) modell. Resultatet delades in i tre teman, där palliativ kommunikation var ett övergripande ämne. Temana var hinder, möjligheter och utbildning. Hinder delades i sin tur in i subtemana brist på resurser, bortprioritering, kulturens påverkan på kommunikationen och brist på kommunikation samt samtalens påverkan på sjuksköterskan. Möjligheter delades in i subtemana färdigheter, verktyg, den kliniska erfarenhetens betydelse, patientförespråkare och samtalens påverkan på sjuksköterskan samt samtalets påverkan på patienten. Utbildning delades in i brist och behov av utbildning samt utbildningens positiva konsekvenser. Slutsatsen som drogs var att god kommunikation mellan sjuksköterska och patient leder till ett bra partnerskap och ger patienten möjlighet till att dela sina tankar och känslor i upplägget av sin vård och sista tid i livet. Genom att vara lyhörd, flexibel och tillmötesgående kan sjuksköterskan facilitera en god kommunikation med patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)