Inköps- och lageroptimering - en studie på Bona Kemi AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

Sammanfattning: Bona Kemi AB är ett globalt kemiföretag med huvudkontor i Malmö. Bonas huvudprodukter är olika typer av lacker för trägolv. Genom skapandet av främst vattenburna lacker har företaget kunnat expandera och bli marknadsledande med försäljning i 50 länder. Att hålla kapitalbindningen nere genom sänkta lagervolymer är viktigt för ett välskött företag. Därigenom frigörs kapital som kan användas för offensiva satsningar. Detta examensarbete tar sin början i en misstanke om att företaget Bona Kemi AB: s lagernivå för produktsortimentet som vi, pga. företagshemligheter, har valt att kalla MF, är onödigt högt. För att kunna göra en undersökning gällande detta antagna problem, har det varit nödvändigt med en bred bas med information, som huvudsakligen har tagits fram med hjälp av Bonas affärssystem Baan. Denna information är framtagen för åren 1999-2004, vilket vi anser ha givit ett tillräckligt bra underlag. Inledningsvis har både en jämförelse mellan MF-sortimentet och övrigt produktsortiment och en analys på MF-sortimentets interna effektivitet gjorts. Dessa inledande analyser visar det intressanta med att studera MF-sortimentet i detalj. Ur det utvalda sortimentet har sex stycken råvaror valts ut med hjälp av en ABC-analys baserat på inköpspriset. Dessa råvaror, kallade A-F, har förutom inköpspris studerats närmare gällande lagervärden, lageromsättningshastigheter och lagringstider. Med hjälp av ett poängsystem har den mest intressanta av dessa sex råvaror valts ut för vidare analys. På den utvalda råvaran (råvara A) har vi gjort två stycken lagerflödesanalyser som vi har valt att visa i grafform. Dessa grafer ligger, tillsammans med annan väsentlig information om råvaran A, som en grund för att kunna använda lämpliga teoretiska modeller, som sedan har applicerats på empirin. De teoretiska modeller som har använts har varit ett säkerhetslagerteorem, Wilsonformeln och Maister och Zinns lagerreduceringsformel. Modellerna har knytigt samman empirin, analysen och slutsatsen till en sammanlänkande röd tråd, där möjligheten att ange sex stycken förslag på förbättringsåtgärder att ta hänsyn till och förhoppningsvis också införa, har blivit möjligt. Åtgärderna har med stor omsorg valts ut av oss i samarbete med Bona, då vi menar att det ska vara rimliga åtgärdsförslag som ska verka på ett plan som både vi kan behärska och som Bona kan ta till sig. Våra förslag på åtgärder är: - Införa konsignationslager för råvaror - Skaffa en balans mellan råvarulager och tillverkad tankvara - Minska säkerhetslagret för råvaror - Minska orderkvantiteten med bibehållet pris och transportkostnad - Minska prognosfelen - Minska antalet recept Åtgärderna har analyserats med både SWOT och investeringskalkyler för att i slutändan knytas samman till en sammanfattande slutsats av våra rekommendationer. Om alla kalkyleringar ger ett hundraprocentligt utfall kommer frigörandet av kapital, för samtliga studerade råvaror, ge ett resultat på ca 4 MSEK. Våra framtagna förslag behöver även införas i företagets ERP-system. Detta kan redan ske i nuläget genom att man parametersätter systemet efter förslagen, för att säkerställa att lagernivåerna hålls på en rimlig nivå

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)