Tjänsteorienterat ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Offentlig sektor har varit föremål för en rad olika förändringar de senaste decennierna. Intågandet av New Public Management ämnade medföra kostnadseffektiv användning av ekonomiska resurser och ökat kundfokus. Med detta följde ett rationellt ledarskap där styrning och mätbara mål förespråkades. Det har däremot inte fungerat felfritt och offentlig sektor tycks idag befinna sig i en brytpunkt där tjänsteperspektivet tar allt större plats. Tjänsteperspektivets deltagande syn på värdeskapande medför nya utmaningar med ledarskap och det går inte längre att tillskriva ledarskapet till enskilda individer. Detta är ett tämligen outforskat område som gör det värt att undersöka närmare. Syftet med vår studie är att öka kunskapen om de utmaningar som finns med ledarskap i den offentliga sektorn, utifrån ett tjänsteperspektiv. Således ämnar studien bidra till ökad förståelse för hur chefer relaterar till ledarskap i förhållande till sin yrkesbefattning samt väcka intresse för fortsatt forskning. Syftet med studien mynnar ut till följande frågeställning: Hur ser chefer på utmaningar med ledarskap i en offentlig tjänsteorganisation? Studien har tagit utgångspunkt i chefer från Helsingborgs stad och vid insamlandet av empiriskt material har en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer tillämpats. Teori inom New Public Management, varulogiken, tjänstelogiken och ledarskap har använts för att förstå och förklara vårt empiriska material. Det var ett aktivt val att enbart intervjua chefer inom samma organisation för att få en inblick i om cheferna har en enhetlig syn på utmaningar med ledarskap, i en offentlig tjänsteorganisation. Intervjuerna transkriberades och tematiserades för att sedan kunna analyseras. Därefter mynnade analysen ut i slutsatser och diskussion samt förslag till vidare forskning. Vad som framgår i studiens slutsatser är att chefernas tankar cirkulerar kring tjänsteorientering vilket ger indikation på att tjänsteperspektivet gjort entré. Ledarskap är ett komplext fenomen och medför olika utmaningar i offentliga tjänsteorganisationer. De utmaningar som identifieras har samtliga inslag av involvering, där medarbetarna utgör en viktig del.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)