Patientupplevelser i samband med MR-undersökning

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Introduktion: MR-undersökningen är en teknik som blivit alltmer vanligt inom medicinsk diagnostik. Trots att MR-tekniken är en bra metod för att upptäcka patologi och skador kan MR-undersökningen vara associerad med rädsla, oro och ångest hos patienter. Många gånger har patienter liten kunskap om undersökningsprocessen. Informationskällor kan vara vänner eller anhöriga och genom deras erfarenheter skapar patienter egna idéer och uppfattningar om MR-undersökningen. Mötet mellan röntgensjuksköterskan och patienten är kort, vilket gör att röntgensjuksköterskans omhändertagande av patienter kan vara avgörande för patientens upplevelse av trygghet och välbefinnande. För att kunna bemöta patientens individuella behov läggs stor vikt på röntgensjuksköterskans kunskap om patientens upplevelser och erfarenheter av MR-undersökningar. Syfte: Syftet med examensrapporten är att belysa patienters upplevelser av att genomgå en magnetkameraundersökning. Frågeställning: Vad kan röntgensjuksköterskan göra för att stödja och hjälpa patienter att genomföra MR-undersökningen? Metod: Examensarbetet är en litteraturöversikt baserad på Fribergs modell. Tio vetenskapliga artiklar söktes i olika databaser som sedan analyserades. Resultat: Känslor av oro och ångest är vanligt förekommande i samband med MR-undersökningar. Tanken av att ligga stilla i en okänd miljö kan vara påfrestande för patienter. Att åka in i magnetkameran kan upplevas isolerande och obehagligt för patienter. Patienter beskriver det som att bli kremerade eller att ligga i en kista. Patienters egna åsikter för att underlätta MR-undersökningen är följande: snabbare undersökning, reducering av det höga oljud som kommer från magnetkameran, tillgång till lugnande medel samt ständig kontakt med röntgensjuksköterskan under undersökningen. Kunskap om detta samt en välfungerande kommunikation är två viktiga faktorer som röntgensjuksköterska behöver för att kunna skapa trygghet hos patienter. Diskussion: Röntgensjuksköterskans uppgift är att framställa ordinerade röntgenbilder och samtidigt ta hand om patienterna. Att skapa trygghet för patienter är av stor betydelse för en väl genomförd MR-undersökning. Patienter som upplever ångest och klaustrofobi i samband med MR-undersökningen behöver stöd för att uppleva trygghet och tillit, vilket kan uppnås genom ett engagerat och individuellanpassad omhändertagande från röntgensjuksköterskans sida.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)