Appen Polyglutt i förskolan : En studie om hur förskollärare arbetar med Polyglutt för att främja barns språkutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Sammanfattning: Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar om arbetet med appen Polyglutt vid högläsning för att främja barns språkutveckling. Förskollärarnas reflektioner kring användandet av Polyglutt och fysiska böcker studeras också. Genom att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes studien med åtta legitimerade förskollärare från sju olika förskolor och en förskoleklass. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att förskollärarna i studien arbetar förhållandevis lika med appen Polyglutt. Samtliga förskollärare anser att Polyglutt är ett utmärkt komplement till fysiska böcker men för skilda syften. Det framkommer att appen Polyglutt kan användas för att främja barns språkutveckling men att högläsning oavsett högläsningsform har en positiv inverkan på barns språkutveckling. En av slutsatserna som framkommer i studien är att förskollärares närvaro i högläsningen med Polyglutt och fysiska böcker är betydelsefull i arbetet med barns språkutveckling. En annan slutsats enligt förskollärarna är att reflektion och diskussion om bokens innehåll är av stor betydelse. En blandning av Polyglutt och fysiska böcker vid högläsning visar sig vara fördelaktigt i arbetet med barns språkutveckling enligt förskollärarnas uppfattningar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)