Utvärdering och användning av maskindata för tillståndsbaserat underhåll i en industriell kontext

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

Sammanfattning: Industriellt underhåll har upplevt en utveckling från det ursprungliga akuta avhjälpande underhållet till dagens möjligheter till underhåll baserat på data, så kallat tillståndsbaserat underhåll (CBM). För CBM genomförs endast underhåll vid behov och detta bestäms av aktuell data från den studerade utrustningen. Onödigt underhåll minimeras och antalet plötsliga haverier minskar. Utvecklingen mot Internet of Things (IoT) ger upphov till en stor mängd data som potentiellt kan användas vid CBM-underhåll. En utmaning uppstår dock i att identifiera sådan data och hur denna data kan användas. Denna studie har syftat till att undersöka hur sådan data kan identifieras och hur den kan tänkas användas vid CBM-underhåll. Studien har utförts tillsammans med Quant i Karlskrona där Quant genomför alla underhållsrelaterade aktiviteter åt ABB High Voltage Cables, ett industriföretag som tillverkar högspänningskablar. Arbetet har utgått från tre frågeställningar som har syftat till att: Identifiera datavariabler som kan tänkas ha relevans för CBM-underhåll. Tolka de identifierade datavariablerna för att bedöma hur de kan användas i CBM. Bedöma lämpligheten av en potentiell CBM-implementation baserat på identifierad data jämfört med existerande underhållsmetod. Arbetet har avgränsats genom att fokusera på ett enskilt företag och en enskild fabrik. Utöver detta har en avgränsning gjorts där fokus lagts på några få enskilda maskiner och komponenter. Sekretess har även behövt beaktas vid hantering av känslig information. Studien har huvudsakligen utförts kvalitativt, genom att på djupet fokusera på ett fåtal maskiner och komponenter. Arbetet har genomförts i nära samarbete med några av Quants anställda. Processdata har samlats in direkt från maskinerna och analyserats genom att identifiera och studera avvikelser i data. Intervjuer av olika slag, kompletterade med dokument, har varit en viktig metod för att inhämta information från anställda på Quant, både kring hur data kan tolkas men även kring hur olika processer fungerar. Analytic hierarchy process (AHP) genomfördes i fokusgrupp med anställda för att bedöma lämplig underhållsstrategi. Ett potentiellt tillvägagångssätt har identifierats som tillåter användning av processdata för CBM hos en särskild komponenttyp på företaget. Metoden behöver implementeras och testas men potential finns att minska underhållskostnaderna. Intressanta avvikelser i processdata har identifierats hos en annan komponent som bör studeras vidare för att förstå om processdata och avvikelserna kan användas i en CBM-kontext eller inte. Förbättringsområden hos företaget har identifierats i tillämpningen av vibrationsmätning, vilket är en metod med god potential att användas för CBM-underhåll och därmed minska underhållskostnaderna. Oljeanalys tillämpas redan men en intressant fundering är hur företagets oljefiltrering påverkar möjligheterna att implementera ett prediktivt underhåll i framtiden. Detta är ett område som framtida studier behöver titta på och bedöma hur det ska tacklas. AHP har även bekräftats vara en användbar metod för att bedöma lämpligaste underhållspolicyn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)