Framgångsrik statistikundervisning med Excel : En kvantitativ enkätundersökning om matematiklärares vanor och erfarenheter av att använda Excel som ersättande, förstärkande och transformerande verktyg i statistikundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: Denna kvantitativa enkätundersökning avser att kartlägga matematiklärares vanor och erfarenheter av att använda Excel i den gymnasiala statistikundervisningen. Studien tar sin grund i Hughes, Thomas och Scharbers teoretiska ramverk The RAT Framework som beskriver hur digitala verktyg kan användas i undervisningen med en ersättande, förstärkande och transformerande funktion. Studien ämnar undersöka hur lärares användning av Excel utifrån de tre begreppen kan sättas i relation till relevanta attribut. Undersökningen utfördes med en digital enkät som skickades ut till verksamma gymnasiematematiklärare i Östergötland. Urvalspopulationen nåddes genom ett bekvämlighetsurval. Enkätsvarens slutna frågor analyseras därefter genom univariat och bivariat analys, och de öppna frågorna genom en innehållsanalys. Resultatet av undersökningen visar att 79,2 % av de medverkande lärarna använder Excel i statistikundervisningen, där en förstärkande användning av undervisningen är vanligast. Lärare uppger i undersökningen att det finns ett behov av kompetensutbildning och insatser från skolledning för att framgångsrikt kunna bedriva statistikundervisning med Excel. Slutligen fastställer studien att användning av Excel i statistikundervisningen ökar elevernas engagemang och attityd såväl som kunskapsnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)