Motiv bakom kriminalisering av vuxenincert enligt BrB 6:6§

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Med vuxenincest avses frivilligt sexuellt umgänge mellan vuxna personer som är släkt med varandra. Det kan röra sig om relationen far och dotter, mor och son eller bror och syster. Incest är straffbelagd och syftet med uppsatsen är att granska argumenten för och emot en kriminalisering av vuxenincest. Kriminalisering av incest är främst motiverad av genetiska skäl samt uttrycker samhällets ogillande av sexuella förbindelser mellan nära anförvanter. Jag undersöker hur stor risken är att barn till föräldrar med släktskap kan bli skadade och ifrågasätter om det är rimligt att motivera en kriminalisering av genetiska skäl. Då det endast är samlag som är straffbart ifrågasätter jag också om det är rimligt att homosexuella umgängen ska vara tillåtna liksom samlag mellan styv- och adoptivbarn och deras föräldrar. Genom en kartläggning av de personer som lagförts med stöd av incestparagrafen försöker jag få en uppfattning om den bakomliggande orsaken till det sexuella umgänget. Ofta kan sexuella övergrepp, främst mellan nära anförvanter, komma till stånd utan att något som helst tvång eller våld använts, och därmed framstå som frivilliga. Bestämmelsen om incestförbud är tänkt att ta vid där bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av underårig upphör och skyddar således vuxna barn från att bli involverade i sexuella förbindelser med släktingar i rakt uppstigande led. I samband härmed behandlar jag skyddet för barn som varit utsatta för övergrepp av en förälder sedan barndomen och där övergreppen fortsätter i vuxen ålder med hänsyn till sekretessbrytande uppgiftsskyldighet enligt socialtjänstlagen och anmälningsmöjlighet enligt sekretesslagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)