En oväntad vänskap – Relationen mellan ledande sverigedemokrater och högre tjänstemän i svenska kommuner

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Efter valet 2018 tog sverigedemokraterna för första gången makten över ett fåtal svenska kommuner. Vi vill med vår uppsats undersöka hur sverigedemokratiska politiker ser på tjänstemännen i de kommuner de numera styr. Vi har undersökt frågan genom en intervjustudie med ledande sverigedemokratiska politiker i fyra av fem SD-styrda kommuner. Vi vill veta: 1. Vad politikerna hade för tjänstemannaideal, 2. Hur politikerna såg på relationen med tjänstemännen i den egna kommunen och 3. Vilka styrningsstrategier politikerna tillämpade. Resultatet tolkades utifrån James Svaras modell över tjänstemannaroller samt Johan Wänströms modell över olika styrningsideal. Resultatet av studien visar att politikerna skiljer sig åt när det gäller ideal och styrningsstrategi men att de alla har en positiv bild av hur det är att arbeta med de egna tjänstemännen. Detta resultat visar dels att det inte verkar finnas ett enhetligt sverigedemokratiskt sätt att styra en kommun och dels att SD-politiker hyser högt förtroende för tjänstemännen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)