Nyanländas väg in på arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Uppsatsen kommer att undersöka processen om hur nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd, etablerar sig i Sverige. Enligt Arbetsförmedlingen räknas de nyanlända som etablerad när de erhåller en anställning. Undersökningen kommer bestå av en kvalitativ analys och fem intervjuer kommer att göras på Arbetsförmedlingens etableringsavdelning med handläggarna som arbetar där. För att de nyanlända ska kunna komma ut i arbete så krävs ett engagemang både från de nyanlända och från staten som jobbar med att integrera de nyanlända. Syftet med undersökningen handlar om att ta reda på hur de nyanländas förutsättningar ser ut för att få en anställning. Undersökningen gjordes under hösten 2017 och Arbetsförmedlingens sätt att etablera de nyanlända kan ha förändrats under den tiden som uppsatsen blev genomförd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)