Vakna patienters upplevelser av den intraoperativa fasen

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Introduktion: Att opereras kan upplevas som en unik händelse i patientens liv. Operation i regional anestesi innebär att patienten är vid medvetande och upplever det som händer här och nu. Oavsätt vilken operation som ska genomföras eller vilket syftet är till operationen, så ska patienten mötas på ett värdigt och professionellt sätt. Den perioperativa sjuksköterskans omvårdnadshandlingar syftar till att patienten ska känna sig välkomnad, älskad, bekräftad och förstådd. Syftet med studien var att beskriva vakna patienters upplevelse och uppfattningar av den intraoperativa fasen. Metoden som användes var en litteraturstudie baserad på kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga studier. Litteratursökning gjordes i databaserna CINAHL och PubMed. Analysen av de vetenskapliga studierna genomfördes systematiskt och stegvis vilket gjorde att det var möjligt att urskilja likheter och skillnader, kategorier och teman. Resultatet presenterades i fem övergripande teman: operationsmiljön, operationsteamet, delaktighet, interaktion och förnimmelse. Litteraturstudiens resultat baserades på 19 artiklar. Slutsats: Patienter beskrev att de hade ett behov av stöd, information och god kommunikation. Patienterna uttryckte en önskan om att vara delaktiga under den intraoperativa fasen. Kliniska implikationer: Genom att den perioperativa sjuksköterskan tar del av patienters upplevelser, uppfattningar och beskrivningar av den perioperativa fasen, drar lärdom av dem och applicerar de nya kunskaperna i vårdarbetet kan förbättringar inom den kliniska omvårdnaden göras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)