Den tysta kunskapen : Elevers förhållande till hantverkandet i slöjden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur elever beskriver tyst kunskap med fokus på slöjd. För att undersöka detta intervjuades elever i årskurs 6 utifrån en kvalitativ metod baserad på fenomenologi. Resultatet visar att de intervjuade eleverna kunde bryta ner tidigare erfarenheter av tyst kunskap, både kopplat till slöjd och fritidsaktiviteter. Eleverna värderade även den tysta kunskapen de lärde sig i slöjden högt för framtida behov och den personliga utvecklingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)