Självskattad stress och prestation i experimentella minnestest

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Maria Öhrstedt; [2007]

Nyckelord: Stress; Minne; Kognition; IDA;

Sammanfattning:

I en delstudie till IDA-projektet har 185 kvinnor i 40-årsåldern skattat sin stress med PSS (Perceived Stress Scale) och genomfört fyra episodiska minnestest. Ett omvänt U-format samband med PSS som oberoende faktor och prestation i de olika minnestesterna som beroende faktor har prövats. Ett linjärt samband har sökts post hoc. Både explicit och implicit minnesprestation har mätts, liksom primär- och sekundärminnesprestation. Hög- och lågutbildade deltagare analyserades separat. Ett signifikant resultat för ett omvänt U-format samband kan noteras i ett explicit minnestest (återgivningstest) för gruppen Högutbildade. Inga andra signifikanta samband erhölls och inga signifikanta skillnader mellan högutbildades och lågutbildades stresskattningsnivåer eller minnesprestationer kan konstateras. Resultaten diskuteras ur ett biologiskt, kognitivt och socialpsykologiskt perspektiv med hjälp av bl a teorier kring kortisolnivåer och arbetsminnets begränsade kapacitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)