Sjuksköterskors attityder till eutanasi : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Eutanasi tycks oförenligt med sjuksköterskans profession för många. Frågan om eutanasi hanteras olika beroende på ländernas lagstiftning. Sjuksköterskor möter svårt sjuka patienter och har en nyckelroll i omvårdnaden i livets slutskede. De har även sjuksköterskans etiska kod att förhålla sig till. Sjuksköterskor konfronteras med patienters önskan om att få dö vilket kräver reflektion kring sin egen attityd. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors attityder till eutanasi. Metod: En litteraturöversikt baserad på 12 vetenskapliga artiklar. Artiklarna hämtades från PubMed och Cinahl Complete. Elva artiklar använder en kvantitativ metod medan en artikel använder en kvalitativ metod. Resultat: Sju studier visar en övervägande positiv attityd till eutanasi. Fyra studier visar en övervägande negativ attityd. En studie visar inget tydligt ställningstagande. Fler sjuksköterskor kan tänka sig ta emot eutanasi än som kan acceptera att en familjemedlem tar emot eutanasi. Sjuksköterskor inom palliativ vård är generellt större motståndare till eutanasi. Viktiga faktorer till attityderna är religion, sjuksköterskans vårdområde, ålder och tilltron till medicinsk forskning. Diskussion: Metoden diskuteras utifrån dess styrkor och svagheter. Resultatet diskuteras utifrån Madeleine Leiningers omvårdnadsteori, tidigare forskning samt etisk litteratur. Resultatdiskussionen tar upp religionens, etikens och kulturens påverkan på attityderna. Variationer i attityder i länder där det är lagligt respektive olagligt diskuteras. Sjuksköterskors förhållningssätt till eutanasiprocessen och hur attityderna påverkar arbetet tas upp. Palliativ sedering som alternativ till eutanasi diskuteras utifrån ett utilitaristiskt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)